Статья ук 415

Коментар до статті 415. Порушення правил водіння або експлуатації машин

1. Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого,-

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило загибель кількох осіб,-

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

1. Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є правила водіння й експлуатації наземної військової техніки, Його додатковим обов’язковим об’єктом є життя і здоров’я людини.

2. Об’єктивна сторона злочину характеризується суспільне небезпечними діями або бездіяльністю у вигляді порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, суспільне небезпечними наслідками у вигляді нещасних випадків з людьми, загибелі їх чи інших тяжких наслідків і причинним зв’язком між вказаними діяннями і наслідками. Формами цього злочину є: 1) порушення правил водіння бойової, спеціальної чи транспортної машини, 2) порушення правил експлуатації таких машин.

Бойові машини — це танки, броньовики, самохідні артилерійські та ракетні установки тощо. До спеціальних машин належать автокрани, грейдери, трактори, бульдозери, екскаватори, автота електрозавантажувачі, траншеєкопачі, санітарні машини, пересувні ремонтні майстерні тощо. Транспортними машинами є автомашини (легкові та вантажні), що призначені для перевезення особового складу, озброєння, іншого військового майна, причепи до них, мотоцикли, інші подібні механічні транспортні засоби.

Для кваліфікації злочину за ст. 415 важливо, щоб бойова, спеціальна або транспортна машина належала до військового майна. Про ознаки військового майна див. коментар до ст. 410. Порушення військовослужбовцем правил водіння або експлуатації машини, яка не є військовою бойовою, спеціальною чи транспортною машиною, не може кваліфікуватися за ст. 415. Проте, це не стосується випадків, коли, скажімо, транспортна машина, хоча й належить цивільній організації, була передана військовій частині в оренду.

Водіння — це процес безпосереднього управління рухом машини, з початку і до кінця якого водій повинен дотримуватися вимог військових статут, правил дорожнього руху та інших нормативно-правових актів, які регулюють порядок безпеки руху бойових, спеціальних та транспортних машин, у т.ч. окремих їх видів, що використовуються у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Тобто правила водіння, порушення яких утворює склад злочину, передбаченого ст. 415, визначаються як нормативно-правовими актами, що мають загальний характер для всіх осіб, які безпосередньо здійснюють водіння, так і спеціальними актами військового законодавства.

Під експлуатацією машин слід розуміти їх використання за призначенням, крім безпосереднього водіння, та проведення необхідного технічного обслуговування з виконанням відповідних вимог безпеки. Порушення правил експлуатації може полягати у допуску до водіння особи, яка не має на це права, відданні розпорядження водієві про порушення правил водіння, випуску в рейс технічно несправної машини тощо. При цьому слід враховувати, що справним вважається повністю укомплектований транспортний засіб, технічний стан якого відповідає вимогам законодавства, правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища,

Військовослужбовець, який керує трактором чи іншою спеціальною самохідною машиною, може нести відповідальність за ст. 415 у тому разі, коли транспортна подія пов’язана з порушенням правил водіння або експлуатації такої машини. Якщо ж він порушив правила при проведенні певних робіт, техніки безпеки чи інші правила охорони праці, хоч би ці порушення і були допущені під час руху машини, його дії слід кваліфікувати за статтями КК, які передбачають відповідальність за порушення даних правил, а у відповідних випадках — за злочини проти життя і здоров’я громадян, знищення або пошкодження майна тощо.

Про поняття тілесні ушкодження середіної тяжкості і тяжкі тілесні ушкодження див. коментар до ст. ст. 121 і 122.

Загибель потерпілого внаслідок порушення правил водіння або експлуатації машини повністю охоплюється ч. 1 ст. 415. Проте, порушення правил водіння, поєднане з наступним ненаданням допомоги потерпілому, який перебуває в небезпечному для життя стані, потребує додаткової кваліфікації за ст. 136.

Заподіяння внаслідок порушення правил водіння або експлуатації машин наслідків у вигляді виведення з ладу повністю або на тривалий час цінної військової техніки, житла громадян, важливих споруд тощо слід кваліфікувати залежно від предмета злочину за ст.ст. 196 або 412.

3. Суб’єктом цього злочину може бути військовослужбовець (військовозобов’язаний підчас проходження зборів), що несе відповідальність за експлуатацію військової машини або безпосередньо керує нею. В останньому випадку немає значення, керує він машиною за наказом начальника або взяв її самовільно, є він штатним водієм, має достатній досвід керування машиною і чи вміє взагалі водити ЇЇ (проте не несе відповідальності за діяння, передбачене ст. 415 військовослужбовець, який порушив правила водіння машини під час навчання під контролем інструктора).

За порушення правил експлуатації машин можуть бути притягнуті до відповідальності за ст. 415 тільки військовослужбовці, на яких відповідними актами законодавства покладені обов’язки по експлуатації військової техніки і, зокрема, по контролю за її технічним станом: командири автомобільних підрозділів, техніки (старші техніки), заступники командирів частин і підрозділів по технічній частині, начальники автомобільних служб, чергові парку, механіки-водії, водії, старші машин тощо.

4. З суб’єктивної сторони злочин характеризується необережною формою вини. Якщо винний усвідомлював суспільне небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачав її суспільне небезпечні наслідки і бажав їх або свідомо допускав настання цих наслідків, то його дії слід кваліфікувати за відповідними статтями КК, що передбачають відповідальність за злочини проти життя і здоров’я громадян.

5. Кваліфікуючою ознакою злочину є загибель кількох осіб.

Закон України «‘Про дорожній рух» від 30 червня 1993р.

Стройовий статут Збройних Сил України від 24 березня 1999р. (ст. 162).

Правила дорожнього руху. Затверджені постановою KM від З1 грудня 1993 p. №1094,

Інструкція про порядок використання автомобільної техніки у Збройних Силах України. Затверджена наказом. МО № 10 від 10 січня 1995р.

Положення про проведення технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів у Збройних Силах України. Затверджене наказом МО від 2грудня 1995р.№423.

Положення по підготовці водіїв та інших фахівців автомобільної служби у Збройних Силах України та допуску їх до керування транспортними засобами. Затверджено наказом МО від 10 січня 1997 p. № 5.

Положення про службу безпеки дорожнього руху Держкомкордону. Затверджене наказом Голови Дєржкомкордону від 24 квітня 1998р. № 169.

Положення про органи безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України. Затверджене наказом МО від 1 листопада 1999 р. № 330.

Постанова ПВС від 24 грудня 1982р. № 7 »Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини».

Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441

Стаття 415. Порушення правил водіння або експлуатації машин

1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего, —

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее гибель нескольких человек, —

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

1. Основным непосредственным объектом этого преступления являются правила вождения и эксплуатации наземной военной техники. Его дополнительным обязательным объектом жизнь или здоровье человека.

2. При рассмотрении дел о преступлениях, ответственность за которые установлена в виду, что диспозиции сформулированных в них норм — бланкетные. В связи с этим суды должны тщательно выяснять и указывать в приговорах, в чем именно заключались названы в перечисленных статьях нарушения, нормы которых правил, инструкций, других нормативных актов не соблюдены; ли причинная связь между этими нарушениями и предусмотренными законом общественно опасными последствиями.

Объективная сторона преступления характеризуется: общественно опасными действиями или бездействием в виде нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины; общественно опасными последствиями в виде несчастных случаев с людьми, гибели их или иных тяжких последствий; причинной связью между указанными деяниями и последствиями. Формами этого преступления являются:

1) нарушение правил вождения боевой, специальной или транспортной машины

2) нарушение правил эксплуатации таких машин .

Боевые машины — это танки, броневики, самоходные артиллерийские и ракетные установки и т.д.. К специальным машинам относятся автокраны, грейдеры, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, авто-и електрозавантажувачи, траншеекопатели, санитарные машины, передвижные ремонтные мастерские и т.д.. Транспортными машинами является автомашины (легковые и грузовые), предназначенные для перевозки личного состава, вооружения, другого военного имущества, прицепы к ним, мотоциклы, другие подобные механические транспортные средства.

Для квалификации преступления по ст. 415 важно, чтобы боевая, специальная или транспортная машина принадлежала военному имущества. О признаках военного имущества см.. комментарий к ст. 410. Нарушение военнослужащим правил вождения или эксплуатации машины, не является военной боевой, специальной или транспортной машиной, не может квалифицироваться по ст. 415. Однако это не касается случаев, когда, скажем, транспортная машина, хотя и принадлежит гражданской организации, была передана военной части в аренду.

Вождение — это процесс непосредственного управления движением машины, с начала и до конца которого водитель должен соблюдать требования воинских уставов, Правил дорожного движения и других нормативно-правовых актов, регулирующих порядок безопасности движения боевых, специальных и транспортных машин, в т.ч. отдельных их видов, используемых в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях Украина. Есть правила вождения, нарушение которых образует состав преступления, предусмотренного ст. 415, определяются как нормативно-правовыми актами, имеющими общий характер для всех лиц, непосредственно осуществляющих вождения, так и специальными актами военного законодательства.

Под эксплуатацией машин следует понимать их использования по назначению, кроме непосредственного вождения, и проведения необходимого технического обслуживания с выполнением соответствующих требований безопасности. Нарушение правил эксплуатации может заключаться в допуске к вождению лица, не имеет на это права, предании распоряжение водителю о нарушении правил вождения, выпуска в рейс технически неисправной машины и т.д.. При этом следует учитывать, что исправным считается полностью укомплектованное транспортное средство, техническое состояние которого отвечает требованиям законодательства, правил, норм и стандартов по обеспечению безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Военнослужащий, который управляет трактором или иной специальной самоходной машиной, может нести ответственность по ст. 415 в случае, когда транспортное происшествие связано с нарушением правил вождения или эксплуатации такой машины. При этом ответственность по ст. 415 наступает независимо от места, где были допущены нарушения правил (на магистрали, шоссе, улицы, железнодорожном переезде, поле, территории предприятия, во дворе и т.п.). Это касается и случаев, когда указанные правила были нарушены во время выполнения с помощью транспортных средств различных работ (дорожных, строительных и др.).. Если же лицо при выполнении таких работ, хотя бы и во время движения или эксплуатации машины, нарушила не эти, а другие правила (например, правила охраны труда, в частности правила техники безопасности), его действия, при наличии к тому оснований, подлежат квалификации по статьям УК, предусматривающих ответственность за несоблюдение именно этих (других) правил, а в соответствующих случаях — за преступления против жизни и здоровья человека или уничтожения или повреждения имущества.

О понятии телесные повреждения средней тяжести и тяжкие телесные повреждения см.. комментарий к статьям 121 и 122.

Гибель пострадавшего в результате нарушения правил вождения или эксплуатации машины полностью охватывается ч. 1 ст. 415. Однако нарушение правил вождения, сопряженное с последующим предоставлением помощи пострадавшему, находящемуся в опасном для жизни состоянии, требует дополнительной квалификации по ст. 136.

Заподіяння внаслідок порушення правил водіння або експлуатації машин наслідків у вигляді виведення из строя полностью или на длительное время ценной военной техники, жилья граждан, важных сооружений и т.п. следует квалифицировать в зависимости от предмета преступления по статьям 196 или 412.

Нарушение правил вождения или эксплуатации машины и последующее оставление потерпевшего от такого преступления без помощи следует квалифицировать при наличии к тому оснований по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 415 и соответствующей частью ст. 135.

3. Субъектом этого преступления может быть военнослужащий (военнообязанный при прохождении сборов), несет ответственность за эксплуатацию военной машины или непосредственно управляет ею. В последнем случае не имеет значения, руководит он машиной по приказу начальника или взял ее самовольно, является он штатным водителем, имеет достаточный опыт управления машиной и умеет вообще управлять ею (однако не несущий ответственности за деяние, предусмотренное ст. 415, военнослужащий, который нарушил правила вождения машины при обучении под контролем инструктора).

За нарушение правил эксплуатации машин могут быть привлечены к ответственности по ст. 415 только военнослужащие, на которых соответствующими актами законодательства возложены обязанности по эксплуатации военной техники и, в частности, по контролю за ее техническим состоянием: командиры автомобильных подразделений, техники (старшие техники), заместители командиров частей и подразделений по технической части, начальники автомобильных служб, дежурные парка, механики-водители, водители старше машин и т.п..

К управлению отдельными транспортными средствами (теми, которые буксируют штатное вооружение и военную технику (автопоездами), седельные тягачи с грузовыми (специальными) полуприцепами, некоторыми типами топливозаправщиков, тягачами, гусеничными машинами, тракторами и т.д.) допускаются водители, которые отвечают специальным критериям (стаж работы на транспортных средствах соответствующих категорий, наличие удостоверения механика-водителя тягача или удостоверения тракториста-машиниста и т.д.). Поэтому, если по приказу военного начальника военнослужащий был вынужден управлять транспортным средством, права управлять которым он не имел, или передать управление транспортным средством другому лицу, которое не имело права им управлять, и это повлекло определенные тяжкие последствия, ответственность за их наступления полагается только на военного начальника, отдавшего такой приказ. Последний должен нести ответственность по ст. 424. Военнослужащий-водитель в таком случае ответственности не несет, поскольку с учетом неосторожного характера преступления, предусмотренного ст. 415, он фактически не может осознавать предан ему приказ как явно преступный (ч. 5 ст. 41).

4. С субъективной стороны преступление характеризуется умыслом или неосторожности деяния, неосторожности последствий.

Если виновный сознавал общественно опасный характер своего действия или бездействия, предвидел его общественно опасные последствия и желал их или сознательно допускало наступление этих последствий, то его действия следует квалифицировать по соответствующим статьям УК, предусматривающим ответственность за преступления против жизни и здоровья граждан.

5. Квалифицирующим признаком преступления является гибель нескольких лиц. О понятии несколько человек см.. комментарий к ст. 149. В случае гибели двух человек под время различных дорожно-транспортных происшествий виновный должен отвечать по ч. 1 ст. 415 УК.

Закон Украины «О дорожном движении» от 30 июня 1993 г. .

Строевой устав Вооруженных Сил Украины от 24 марта 1999 г. (ст. 162).

Правила дорожного движения. Утверждены постановлением Кабинета Министров Украины N 1306 от 10 октября 2001

Положение о проведении технического осмотра транспортных средств Вооруженных Сил Украины. Утверждено приказом Министерства обороны Украины N 560 от 21 сентября 2005

Положения по подготовке водителей и других специалистов автомобильной службы в Вооруженных Силах Украины и допуска их к управлению транспортными средствами. Утверждено приказом Министерства обороны Украины от 10 января 1997 г. N 5.

Положения о военном (корабельном) хозяйстве Вооруженных Сил Украины . Утверждено приказом Министерства обороны Украины N 300 от 16 июля 1997

Положение о службе безопасности дорожного движения Госкомграницы Украины. Утверждено приказом Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины от 24 апреля 1998 N 169.

Положения об органах безопасности дорожного движения Министерства обороны Украины. Утверждено приказом Министерства обороны Украины от 1 ноября 1999 N 330.

Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 23 декабря 2005 г. N 14 «О практике применения судами Украины законодательства по делам о некоторых преступлениях против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также об административных правонарушениях на транспорте «.

Статья 415. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин

1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины причинившее потерпевшему средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от двух до

1. Преступление, предусмотренное ст. 415, посягает на

установленный порядок вождения или эксплуатации боевых, специальных или транспортных машин Вооруженных

Сил Украины, других войск и воинских формирований Украины, обеспечивающий безопасность их движения.

Под боевыми машинами следует понимать: танки, боевые машины пехоты, боевые машины десанта, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские и ракетные установки, а также машины, предназначенные для буксирования артиллерийских систем и прицепов с аппаратурой

управления огнем, и другие самодвижущиеся технические средства.

К специальным машинам относятся самодвижущиеся

технические средства особого и специального назначения

(бульдозеры, минные тралы, санитарный транспорт, транспорт связи, передвижные ремонтные мастерские, лаборатории и т.д.).

Транспортные машины представляют собой машины,

предназначенные для перевозки личного состава, воору874

жения, боеприпасов, военно-технического имущества, а также для обслуживания воинской части.

2. С объективной стороны преступление выражается

в нарушении установленных правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины; в наступлении вредных последствий, прямо указанных в диспозиции статьи; в наличии причинной связи

между указанным нарушением и наступлением вредных последствий.

Эти правила вождения закреплены в Правилах дорожного движения и в специальных нормативных актах, действующих в Вооруженных Силах.

Нарушение правил вождения может заключаться в превышении скорости, нарушении правил обгона, нарушении

правил перевозки личного состава и т.п. При этом уголовно наказуемым по ст.

Такое преступление может выразиться в нарушении правил эксплуатации боевой, специальной или транспортной

машины (использование указанной техники не по назначению, выпуск технически неисправных машин из автопарка, несоблюдение технических норм при эксплуатации машин и др.).

О понятии -телесные повреждения- — см. комментарий к ст.ст. 121 и 122.

3. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме умысла или неосторожности в отношении нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств и лишь неосторожной

формой вины в отношении наступления общественно опасных последствий.

Пленум Верховного Суда Украины это преступление

признает неосторожным. Если будет установлено, что виновный сознавал общественно опасный характер своих действий или бездействия, предвидел наступление смерти или

телесных повреждений потерпевшему или причинение материального ущерба и желал их или сознательно допускал наступление этих последствий, то его действия следует квалифицировать по статьям УК, предусматривающим

ответственность за преступления против жизни и здоровья граждан, государственной, коллективной или частной

4. Субъектом преступления признается военнослужащий, непосредственно управляющий военной машиной.

Субъектами преступления также могут быть и военнослужащие, в обязанности которых входит обеспечение безопасности движения (командир соответствующего подразделения, начальник контрольно-технического пункта и др.).

Действия военнослужащего, который совершил преступление, предусмотренное ст. 415 во время управления машиной, которую самовольно угнал из военной части, квалифицируются по совокупности преступлений — ст. 385

5. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает ответственность за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц (двух

Статья 415 УПК РФ. Возбуждение производства (действующая редакция)

1. Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств принадлежит прокурору, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой настоящей статьи.

2. Поводами для возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств могут быть сообщения граждан, должностных лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения других уголовных дел.

3. Если в сообщении имеется ссылка на наличие обстоятельств, указанных в пунктах 1 — 3 части третьей статьи 413 настоящего Кодекса, то прокурор своим постановлением возбуждает производство ввиду вновь открывшихся обстоятельств, проводит соответствующую проверку, истребует копию приговора и справку суда о вступлении его в законную силу.

4. Если в сообщении имеется ссылка на наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2.1 и 3 части четвертой статьи 413 настоящего Кодекса, то прокурор выносит постановление о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и направляет соответствующие материалы руководителю следственного органа для производства расследования этих обстоятельств и решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. При расследовании новых обстоятельств могут производиться следственные и иные процессуальные действия в порядке, установленном настоящим Кодексом.

5. Пересмотр приговора, определения или постановления суда по обстоятельствам, указанным в пунктах 1 и 2 части четвертой статьи 413 настоящего Кодекса, осуществляется Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации не позднее одного месяца со дня поступления данного представления. По результатам рассмотрения представления Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации или постановлением Европейского Суда по правам человека. Копии постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации в течение 3 суток направляются в Конституционный Суд Российской Федерации, лицу, в отношении которого принято данное постановление, прокурору и Уполномоченному Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека.

 • URL
 • HTML
 • BB-код
 • Текст

Комментарий к ст. 415 УПК РФ

1. Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств может осуществляться в различных формах, указанных в настоящей статье, в зависимости от характера оснований.

2. Возбуждение производства прокурором. Оно, в свою очередь, имеет две разновидности:

а) возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам, указанным в ч. 3 ст. 413. В этом случае прокурор выносит постановление о возбуждении производства, проводит проверку, которая состоит, как правило, из истребования копии приговора и справки суда о дне вступления его в законную силу. Если вновь открывшиеся обстоятельства еще не были установлены вступившим в законную силу приговором суда, то возбуждению производства по ним предшествуют возбуждение, предварительное расследование и рассмотрение дела судом в обычном порядке;

б) возбуждение производства по т.н. иным новым обстоятельствам, о которых сказано в п. 3 ч. 4 ст. 413. Они нуждаются в проведении специального расследования, включающего проведение следственных и иных процессуальных действий, которое по направлению прокурора осуществляет следователь.

По окончании проверки или расследования и при наличии основания возобновления производства по уголовному делу прокурор составляет заключение о необходимости возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств и направляет его с уголовным делом в соответствующий суд.

3. Правом на возбуждение указанного производства обладает прокурор, т.е., согласно определению этого понятия, данному в п. 31 ст. 5, Генеральный прокурор РФ, все подчиненные ему прокуроры, их заместители и помощники, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями ФЗ о прокуратуре. Таким образом, прокурором, который вправе возбудить производство по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, может быть любой прокурор, в т.ч. прокурор района (города). В то же время в силу принципа единства прокуратуры и инстанционности судебной системы заключение о необходимости возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств должен подписывать и направлять в одну из судебных инстанций, указанных в ч. 1 ст. 417, прокурор соответствующего уровня.

4. Возбуждение производства Председателем ВС РФ. Возбуждение производства состоит в вынесении Председателем ВС РФ представления, которое направляется им в Президиум ВС РФ. Представляется, что по императивному смыслу ч. 5 ст. 415 («пересмотр приговора, определения или постановления суда по обстоятельствам, указанным в пунктах 1 и 2 части четвертой статьи 413 настоящего Кодекса, осуществляется Президиумом ВС Российской Федерации по представлению Председателя ВС Российской Федерации. «) возбуждение производства Председателем ВС РФ в указанных случаях есть его безусловная обязанность. Председатель ВС не может, ссылаясь на право судьи принимать решения по внутреннему убеждению, противопоставлять свое мнение о правомерности решения российского суда решению Европейского суда по правам человека, которым было констатировано наличие в решении российского суда нарушений положений Конвенции по защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950. Хотя данная Конвенция прямо и не устанавливает обязанность органов государства-ответчика пересматривать внутреннее судебное решение, принятое с нарушением норм Конвенции, эта обязанность вытекает из ее смысла и общепризнанного международно-правового принципа уважения международного права. Так, согласно Основным принципам и руководящим положениям, касающимся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права (принятым 25.07.2005 Резолюцией 2005/30 на 36-м пленарном заседании Экономического и Социального Совета ООН), «жертва грубого нарушения международных норм в области прав человека или серьезного нарушения международного гуманитарного права должна иметь равноправный доступ к эффективным судебным средствам правовой защиты, как это предусмотрено международным правом. Другие средства, имеющиеся в распоряжении жертв, включают доступ к административным и иным органам, а также к механизмам, формам и процедурам, существующим в соответствии с национальным законодательством (выделено автором. — А.С.). Вытекающие из международного права обязательства по обеспечению права на доступ к правосудию и на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство должны быть закреплены в национальных законах» (п. 12).

Ответственность за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы

Статья 415 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы) предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы регламентируется гл. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь.

Нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа являются невыполнение осужденным возложенных на него обязанностей, несоблюдение Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений открытого типа, нарушение установленных запретов, трудовой дисциплины, общественного порядка.

Преступное уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы представляют собой наиболее дерзкие случаи нарушения режима отбывания данного вида наказания. Нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа являются невыполнение осужденным возложенных на него обязанностей, нарушение трудовой дисциплины и общественного порядка.

Осужденный считается злостно нарушающим порядок и условия отбывания наказания, если он имеет не менее трех взысканий за нарушение порядка и условий отбывания наказания. Осужденному, допустившему злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания, выносится официальное предупреждение об уголовной ответственности за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Уклонением от отбывания наказания в виде ограничения свободы, согласно ч.6 ст. 55 Уголовно-исполнительного кодекса, являются:

 1. неприбытие осужденного к месту отбывания наказания без уважительных причин или его самовольное оставление с целью уклонения от отбывания наказания;
 2. нарушение осужденным порядка и условий отбывания данного наказания после вынесения официального предупреждения.

Судом Слуцкого района к наказанию в виде ограничения свободы без направления в ИУОТ за 6 месяцев 2012 года осуждено 33 лица, за аналогичный период 2011 года осуждено 71 лицо.

За первое полугодие 2012 года на территории Слуцкого района зарегистрировано 19 преступлений, предусмотренных ст. 415 УК (за аналогичный период 2011 года 18 преступлений). При этом все лица уклонилось от наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (далее ИУОТ). Лица, которые уклонялись от наказания в виде ограничения свободы без направления в ИУОТ, в отношении которых уголовные дела по ст. 415 УК возбуждены в первом полугодии 2012 года, осуждались к ограничению свободы без направления в ИУОТ в следующие периоды: в 2010 году осуждено к ограничению свободы без направления в ИУОТ 8 лиц, в 2011 году — 11 лиц.

В первом полугодии 2012 года по ст. 415 УК за уклонение от наказания в виде ограничения свободы без направления в ИУОТ осуждено 18 лиц.

Так, по приговору суда Слуцкого района Н. признан виновным в том, что, будучи осужденным в 2011 году к ограничению свободы сроком на два года без направления в ИУОТ в нарушение установленных ограничений при проверке сотрудниками Слуцкого РОВД 4 раза отсутствовал по месту жительства, за что ему было объявлено 3 выговора, 2 раза официально предупреждался об ответственности за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в ИУОТ, однако должных выводов для себя не сделал и явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию Слуцкого РОВД с признаками алкогольного опьянения, за что ему был объявлен очередной выговор. Приговором суда Слуцкого района гр-н Н. осужден по ст. 415 УК Республики Беларусь к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Ю.В. Шантыр, помощник прокурора Слуцкого района юрист 2-го класса

Адвокат Алексея Милюкова: О уклонении от отбывания наказания речи быть не может

Алексей Милюков (Желнов) с отцом Олегом Желновым

1 сентября в Новополоцке продолжился суд над Алексеем Милюковым (Желновым) по обвинению в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 415 УК РБ).

Главными событиями судебного дня стали показания, которая давал Алексей Милюков, выступление представителя обвинения Шинкевича Сергея Анатольевича и выступление адвоката Петра Бирюкова.

Алексей Милюков прокомментировал все обвинения, опровергнув аргументацию каждого из них, при этом рассказывая об истинной подоплеке этих взысканий.

Касательно эпизода с «отращивания бороды» — неопрятного внешнего вида, когда по мнению обвинения на неоднократные замечания дежурного он не реагировал и отказался побриться, Алексей рассказал следующее: в 7:50 он подошел к дежурному, намереваясь получить разрешение на выход на работу, дежурный его к работе не допустил, не рассказав почему. Претензий относительно внешнего вида не высказывал. Алексей вызвал милицию чтобы засвидетельствовать факт препятствий в допуске к работе. Потом появился руководитель ЛТП№8 Филимонов, «разъяренный» как говорил Милюков, и Алексей обратился к нему с тем же вопросом, что и к дежурному. Филимонов ничего не рассказал, и к работе не допустил. Филимонов претензий относительно внешнего вида тоже не высказывал. Алексей снова вызвал милицию. В конце концов, к нему подошел дежурный и сказал, что будет составлять материал о нарушении, так как Алексей небрит.

Инцидента с плохой уборкой территории 5 февраля 2015 года предшествовал конфликт с сотрудниками ЛТП №8 Валюшкиным и Гуцулом, которым не понравилось, что Милюков находился в отделе кадров в рабочее время, причем администрация ЛТП №8 в другое время, разумеется, не работает.

До предъявления Милюков претензий относительно зарядки телефонов без присутствия хозяина, никаких замечаний по этому поводу от администрации ни к нему, ни к другим осужденным, по его словам, не поступало. Заряжали все и уходили на работу, и оставляли на ночь, дежурные только вынимали зарядные устройства из розеток, если к ним не были присоединены телефоны, или планшеты. Претензии появились только тогда, когда появилась потребность написать еще несколько взысканий на Милюкова, чтобы дело по 415-ой статье не рассыпалось в суде. То же касается и взысканий за просроченную задолженность — много осужденных не платили за проживание, имели больший срок и размер задолженности, но взысканий не получали.

Адвокат в начале своего выступления отметил, что не всегда внутренние позиция адвоката соответствует позиции подзащитного, но, в данном случае, он полностью поддерживает позицию Алексея Милюкова.

Петр Бирюков обратил внимание на 2 этапа отношений Милюкова с пенитенциарной системой. Один, начиная с исправительной колонии №15, где Алексей отбывал наказание по прежнему уголовному делу и вышел после отбытия половины срока, так как не имел взысканий и хорошо характеризовался. Потом ИУОТ №22 с 6.11.15 по 23.07.16, где он, также, не имел ни одного взыскания. Второй — начинается 23.07.15 года со взысканий за неубранную кровать и переводе в Новополоцк.

Причину перевода, которая в документах обозначена как «исключительные обстоятельства», по мнению адвоката, пояснила мать Алексея — правозащитная деятельность отца — Олега Желнова.

Но, как отметил адвокат, Алексей, будучи лицом неординарным, и сам «помог» тому, что произошло, администрация имела с ним сложности.

По мнению адвоката в ИУОТ №15 администрация, зная особенности характера Алексея, сознательно ставила его в условия, в которых он, защищая свои права, вступал в конфликт с администрацией ИУОТ №15 и ЛТП №8.

Петр Бирюков отметил, что по ст. 415 УК РБ наказваюцца лица, совершившие побег, злоупотребляли акаголем и наркотиками, но он не слышал о том, что кого-то наказывали за незаправленную кровать, или оставленный заряжаться мобильный телефон. Он обратил внимание на то, что мнение государственного обвинителя, относительно того, что наличие нарушения и взыскания автоматически ведут к квалификации действий обвиняемого по ст. 415 УК РБ — уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы не имеет под собой оснований. Нарушения, даже если они действительно имели место, нужно изучать исходя из цели, с которой они совершались. Цели уклониться от отбывания наказания Алексей Милюков не имел, поэтому состава преступления, предусмотренного ст. 415 УК РБ нет.

После аргументов адвоката судья решил опросить дополнительных свидетелей, а также потребовать дополнительные материалы. Следующее судебное заседание назначено на 26 сентября.

Смотрите еще:

 • Статья 18 часть 5 Виды и меры взысканий за нарушения Правил дорожного движения в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (жирным шрифтом выделены нарушения, за […]
 • Жилое помещение не предназначается для Статья 17 ЖК РФ. Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением Новая редакция Ст. 17 ЖК РФ 1. Жилое помещение предназначено для проживания […]
 • Ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Федеральный закон О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Федеральный закон О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в […]
 • Статья 328 уголовный кодекс Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы 1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы […]
 • Гк 1811 гк рф Гк 1811 гк рф Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита […]
 • Страхование статьи гк рф Статья 927. Добровольное и обязательное страхование 1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим […]